Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale

Natuurlijk is het zo dat er veel activiteiten zijn waarbij meerdere werkgroepen regelmatig samenwerken. Hiervan wordt in onderstaand overzicht niet altijd melding gemaakt. Soms omdat het incidenteel is, dan weer omdat het vanzelfsprekend voortvloeit uit de aard van de werkgroep.

Hierna volgt een korte beschrijving van de hoofd-activiteiten van de verschillende werkgroepen;

Activiteiten (Terug)

Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie en uitvoering van de ledenvergaderingen, lezingen en excursies.

Archeologie (Terug)

Dit betreft een werkgroep die zich gaat bezig houden met alles wat in onze stad en directe omgeving bewaard is gebleven uit het verleden, met als doel het verleden zo volledig mogelijk te reconstrueren.

Archief (Terug)

De activiteiten van deze werkgroep betreffen zowel de ontvangst, reparatie als ook het beheer van alle voorwerpen, boeken, periodieken, bidprentjes, foto's en geluidsdragers die in het bezit zijn van onze Heemkundekring. Alle schenkingen die aan de Heemkundekring worden gedaan vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van deze werkgroep.

Automatisering (Terug)

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de computers, printers en scanners met bijbehorende apparatuur. Tevens behoort het ontwerp en onderhoud van de website tot hun werkzaamheden. In samenwerking met de werkgroep mailing wordt eveneens de per email te verzenden ledenpost verzorgd.

Bibliotheek (Terug)

Alles wat te maken heeft met archivering, beheer en onderhoud van onze boeken, tijdschriften en periodieken valt onder de verantwoordelijkheid van deze werkgroep. Dit alles gebeurt onder de hoofdverantwoordelijkheid van de werkgroep Archief.

Bidprentjesarchief (Terug)

De leden van deze werkgroep houden zich bezig met archivering en beheer van de verzameling bidprentjes. Dit alles gebeurt onder de hoofdverantwoordelijkheid van de werkgroep Archief.

Dialect (Terug)

Het streven naar vastlegging en conservering van het Roosendaalse dialect behoort tot de werkzaamheden van deze werkgroep. Waar nodig worden contacten onderhouden met andere (externe) instanties die op hetzelfde gebied werkaam zijn.

Fotoarchief (Terug)

Deze werkgroep is bezig een selectie van foto's uit ons archief te maken om deze, in samenwerking met het Gemeenterachief Roosendaal, via hun website te publiceren.

Genealogie (Terug)

De doelstellingen zijn als volgt samen te vatten:
Het bevorderen van de contacten tussen genealogen onderling alsmede met instanties en instellingen die zich met genealogie bezig houden;
Het bevorderen van de kennis en kunde op het gebied van de genealogie in de ruimste zin;Het stimuleren van het genealogisch onderzoek in Roosendaal en omgeving;
Het gezamenlijk doen van onderzoek en daarover te publiceren.

De realisatie gebeurt door o.m.:
Onderzoek te doen naar de stambomen/geschiedenis van families, huizen en of gebouwen uit/in Roosendaal;
Het twee keer per jaar publiceren in het Periodiek van de Heemkundekring "De Vrijheijt van Rosendale".

Omschrijving werkzaamheden:
Bij het familieonderzoek kunnen verschillende onderwerpen worden uitgezocht zoals de stamgegevens, de kwartierstaat van een persoon, de genealogie en de parenteel van een voorvader.
Bij het huizenonderzoek wordt getracht te achterhalen hoe lang de bebouwing op die plaats bestaat, wat de bouwgeschiedenis is en wie de eigenaren/bewoners in het verleden waren.

Voor deze onderzoeken worden diverse bronnen geraadpleegd zoals de DTB's (Doop-, Trouw- en Begraafboeken), schot- en vestboeken, bevolkingsregisters, burgerlijke standen en kadastrale bescheiden. De te raadplegen documenten van voor ca 1800 zijn in oud handschrift. Het lezen hiervan vereist de nodige vaardigheid.

Huishoudelijke dienst/Catering (Terug)

Tot de werkzaamheden van deze werkgroep behoren ondermeer het onderhoud van de door ons in gebruik zijnde ruimtes alsmede de verzorging van de catering.

Industrieel verleden (Terug)

Deze werkgroep, die voortkomt uit de voormalige werkgroep, "Speciale projecten" heeft zich tot taak gesteld een inventarisatie te maken van het Industrieel verleden van Roosendaal. Een en ander moet in de toekomst leiden tot een tentoonstelling over dat onderwerp.

Ledenadministratie/Mailing (Terug)

Deze wekgroep is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van ons ledenbestand. Aan de hand van deze administratie worden naast de contributie-inning ook de adresetiketten voor alle mailing geproduceerd. Deze werkgroep, uitgebreid met een aantal oproepbare vrijwilligers, zorgt ook voor het inpakken van de mailingen. Tevens regelt de werkgroep de verdeling onder de bezorgers van die ledenpost die niet als postzegelpost wordt verzonden. In samenwerking met de werkgroep automatisering wordt eveneens de per email te verzenden ledenpost verzorgd.

Redactie Nieuwsbrief (Terug)

Tot de taken van deze werkgroep behoren o.m. de redactie en samenstelling van onze driemaandelijkse Nieuwsbrief alsmede de overige ledencorrespondentie.

Redactieraad Tijdschrift (Terug)

Deze werkgroep houdt zich bezig met de redactie, samenstelling en vormgeving van ons twee keer per jaar te verschijnen Tijdschrift. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de inhoud van het Tijdschrift. Zij onderhouden eveneens de contacten met auteurs en drukkerij. De werkzamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de redactieraad zijn vastegelegd in het Redactiestatuut.

Renovatie (Terug)

Regelmatig ontvangt de Heemkundekring schenkingen die beschadigd zijn of enig onderhoud behoeven. Indien mogelijk voeren de leden van deze werkgroep de nodige reparaties uit. Tevens verrichten zij veel werkzaamheden aan onderhoud van onze inventaris en verlenen zij hand en spandiensten aan andere werkgroepen.

Sponsoring (Terug)

De leden van deze werkgroep proberen contacten te leggen met particulieren, bedrijven en instellingen teneinde deze te bewegen tot ondersteuning van de Heemkundekring. Deze ondersteuning kan financieel en/of materieel zijn. Hieronder wordt ook de mogelijke plaatsing van advertenties in ons Tijdschrift en/of in onze Nieuwsbrief bedoeld.

Tentoonstelling (Terug)

Tot de werkzaamheden van deze werkgroep behoren met name de vormgeving en inrichting van de permanente tentoonstelling in de Heemkelder. Tevens zijn zij, in overleg met andere wergroepen, nauw betrokken bij het vormgeven en inrichten van tijdelijke exposities.